Modele rozwoju psychologia rozwojowa

Opracowano na podstawie: Zimbardo, Ph. (1999). Psychologia i Życie. Varsovie: PWN. Teoria przywiązania, Jest à opracowany przez brytyjskiego lekarza i psychoanalityka johna Bowlby`ego teoretyczny système, skupiający się na rozwojowym znaczeniu bliskich intymnych emocjonalnie znaczących RELACJI. Przywiązanie w tym Nurcie teoretycznym zostało opisane jako système biologicznych impulsów, niezb, nych ne zapewnienia przetrwania w innych latach jego życia. NURT Ten zajmuje się skutkami negatywnego oddziaływania, jaki wywiera na rozww Utrata obiektów znaczących, CZYLI biologicznych opiekunów w wyniku déprécia uwagi i zaangażowania [5]. W Roku 1965 Mary Ainsworth stworzyła situation étrange procédure jako sposób oceny indywidualnych różnic w zachowaniu przywiązania przez indywidualną reakcję doświadczania Stresu oraz koncepcje bezpiecznego schronu [6]. Teoria więzi wykorzystywana jest w praktyce terapeutycznej, szczególnie w zakresie Związków partnerskich oraz w modelu etologicznym psychologii rozwojowej. Wczesny styl przywiązania Może wpłynąć na relacje z ludźmi. Modèle stylu przywiązania ustala się nous wczesnym dzieciństwie i jest Stylem relacyjnym w dorosłości [7]. Psychologia jako dyscyplina le Naukowa definiowana jest jako dziedzina nauki zajmująca się badaniem zachowania jednostek i ich procesów psychicznych.

JEJ Celem jest opisywanie zjawisk, ich wyjaśnianie, przewidywanie, kierowanie Nimi oraz polepszanie jakości życia. Psychologowie badają obserwowalne bodźce i reakcje, posługują się metodą naukową, która z kolei definiowana jest jako zbiór procedur służących do zbierania i interpretowania danych w sposób ograniczający potencjalne błędy je zwiększający obiektywizm. Psychologia jest nauką empiryczną. JEJ metoda le Naukowa oparta jest na danych empirycznych czyli zebranych direct za POMOCA zmysłów obserwatora. Przedmiotem Badań psychologicznych jest Jednostka działająca w jej naturalnym środowisku lub w kontrolowanych trudnych laboratoryjnych. Według niektórych psychologów najważniejszym przedmiotem analiz psychologicznych są Procesy psychiczne jednostki. Psychologia Rozwoju Posiada DWA zasadnicze cele Badawcze [1]: Psychologia jest w pewnym Sensi e nauką interdyscyplinarną, Można określić ją bowiem jako naukę społeczną, humanistyczną, behawioralną, naukę o mózgu i o Zdrowiu. Czerpie wiedzę z wielu innych dyscypeline.

Jak Powiedział Kiedyś H. Ebbinghaus, “Psychologia ma długą Przeszłość, Jednak jej Prawdziwa Historia jest Krótka”. W istocie, Psychologia sięga swoimi korzeniami czasów starożytnych, filozofii Platona, Arystotelesa, którzy zastanawiali się nad tym, Jaka jest Natura Ludzka. Nazwa “Psychologia” została użyta po raz Pierwszy w epoce Renesansu przez Filipa Melanctona. Słowo à jest złożeniem greckiego “psyché”-Dusza i “logos”-Nauka, oznacza Więc naukę o duszy. Za formalny Origins psychologii jako nauki uznawany jest Rok 1879, Kiedy Wilhelm Wundt założył w lipsku pierwsze Laboratorium psychologii eksperymentalnej. Potem Takie Laboratoria zaczęły powstawać w wielu innych krajach, głównie w stanach Zjednoczonych. Za Główne nurty w historii psychologii uważa się strukturalizm, Funkcjonalizm i ewolucjonizm. Wśród współczesnych podejść psychologicznych najważniejszymi są: kierunek biologiczny, psychodynamiczny (reprezentowany przez S.

Freuda), kierunek behawiorystyczny, poznawczy, Humanistyczny i ewolucjonistyczny. Każdy z nich przyjmuje inną perspektywę badawczą. Przykładowo kierunek behawiorystyczny Stworzony przez J. Watsona zajmuje się wyłącznie zewnętrznymi, dostępnymi obserwacji reakcjami bodźcami determinującymi ludzkie Zachowanie. Psychologia Rozwoju jest à Jedna z subdyscypeline psychologii zajmuje się badaniem wzrostu, Rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi OD poczęcia do śmierci [1]. Na określenie tej nauki Używa się także innych nazw: Psychologia Rozwoju w dostarczony życia, Psychologia Rozwoju człowieka, Psychologia rozwojowa biegu życia.